Eshop TREKSHOP.cz mění svého majitele, dočasně proto není možné vytvářet nové objednávky. Pro jakékoliv dotazy ohledně předchozích objednávek / reklamace použijte stránku kontaktů. Nová nabídka již brzy.

Kempingový vařič plynový Yate STING K190 | TrekShop.cz

(0)

Kempingový vařič plynový Yate STING K190

Model:STING K190
Položka:kempingový vařič
Typ:plynový
Značka:Yate
Dostupnost:na dotaz
Katalogové číslo: 20034576

264,46 Kč bez DPH
320 Kč

U tohoto zboží momentálně neznáme dostupnost a není jej možné zakoupit.

Prosím vyberte jedno z níže uvedených příbuzných zboží nebo si prohlédněte kategorie, ve kterých bylo zboží původně zařazeno. Věříme, že naleznete vhodnou alternativu.

Kempingový vařič plynový Yate STING K190

Turistický vařič na propan-butanovou propichovací kartuši. Malý a lehký vařič s jednoduchým ovládáním vhodný na turistiku, do kempu atd. Propichovací kartuše lze dokoupit téměř kdekoli na světě. V naší nabídce najdete kartuše pod kódem SN00037 (viz záložka Příslušenství).Váháte s výběrem? Podívejte se Blogu a prohlédněte si srovnávací test vařičů, to Vám s výběrem pomůže!Parametry Materiál: Ocel / plast Barva: modrá Hmotnost: 330 g Rozměr: 125x180 mm Výkon: 0,8 kW Obecné informace o produktuZáruční doba 24 měsíců Návod na použití vařiče na napichovací kartuši K - 190 Výrobce: ARHAN GRUP TALASLI IMALAT SAN. VE TIC. A.S. ORGAZ LTD.STI.. TureckoCE 1312CM5578 21Turistický vařič na napichovací kartuši K-190 je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí, rekreačních chatách a zahradních domcích (kde je zaručeno dostatečné větrání) k tepelné přípravě pokrmů. Vařič se připojuje k jednorázové propichovací kartuši s obsahem 190g s přímým přetlakem směsi propanu a butanu. Kartuše jsou jednorázové, není dovoleno je znovu plnit. Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče! Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!Před připojením vařiče na plynovou kartuši se důkladně seznamte s tímto návodem k použití. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. POZOR: vařič může být velmi nebezpečný v případě nesprávné obsluhy. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Technické parametry:Připojovací přetlak paliva: 0-7000 mbar.Průměr trysky: 0,23 mmJmenovitý průtok: 62 G/H; 0,8 kWMaximální dovolené zatížení vařiče nádobou vč. obsahu: 2 kgMaximální průměr nádoby: 200mm Před použitím:1. Podmínky pro provoz vařiče:Vařič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí, ale i v rekreačních chatách a zahradních domcích s minimálním objemem místnosti, ve které je vařič umístěn, 20 m3 a přímo větratelná (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.) Vařič při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO! Vařič musí být provozován na vodorovném a nehořlavém povrchu. Minimální vzdálenost plynové kartuše od zdroje tepla bez otevřeného plamene musí být 0,5 m a od ostatních zdrojů s otevřeným plamenem ve vzdálenosti 1,5 m. Plynová kartuše nesmí být vystavena teplotám vyšším než 50 °C ani přímému slunečnímu záření. 2. Připojení vařiče ke kartuši - Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen – zavírá se otáčením doprava.- Připojovat kartuši k vařiči je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje a podobně.- Otáčením doleva odšroubujte horní část nádoby s hořákem od spodní části nádoby (viz. obrázek č. 01 a č. 02).- Zkontrolujte pryžové těsnění ventilu (uvnitř horní části nádoby) zda je správně nasazeno.- Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu (na trubce hořáku). - Vložte kartuši do spodní části nádoby tak, aby vypouklá část s prolisem na propichovací jehlu ventilu směřovala vzhůru (viz. obrázek č. 03).- Nasaďte horní část nádoby na její spodní část s kartuší a pevně zašroubujte (viz. obrázek č. 03).- Při šroubování spodní části nádoby s kartuší do horní části nádoby dojde k proniknutí propichovací jehly ventilu stěnou kartuše, což se projeví syčením unikajícího plynu. Tento jev je normální a je proto nutné, aby se zašroubování, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.- Po připojení vařiče ke kartuši se alespoň čichem přesvědčte o dokonalé těsnosti této soustavy. To nikdy nedělejte otevřeným plamenem. Pokud soustava po sestavení jeví známky netěsnosti, překontrolujte těsnění. Pokud se Vám závada nepodaří odstranit, vařič rozeberte a nepoužívejte jej! Nezapalujte jej a nepřibližujte se k otevřenému ohni, ani k jinému zdroji zapálení. 3. Zapalování a provoz - Vařič s kartuší zajistěte v kolmé poloze. Otočením uzávěru plynu směrem doleva otevřete přívod plynu a zapalte plamen (použijte sirky, zapalovač nebo křesadlo). Při zapalování plamene otevřete plyn na plný výkon.- Intenzitu hoření seřiďte uzavíráním (doprava -) nebo otevíráním (doleva +) knoflíku ventilu. Během doby předehřívání nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třepotavým plamenem. Doba předehřívání je cca 2 min. Je-li kartuše delší dobu v chladu a klidu, je nutno ji před použitím důkladně protřepat, jinak se po zapálení vařiče po dobu asi jedné minuty „utrhává plamen“. Pokud se ještě před zapálením plamene na vařič položí varná nádoba, k uvedenému jevu téměř nedochází.- Při použití zcela plné - nové kartuše, která byla delší dobu vystavena působení tepla, může dojít po zapálení vařiče k vyšlehnutí mohutného žlutavého plamene. Uzavřete okamžitě regulační ventil na minimum, dokud se plamen nezklidní. K tomuto jevu dojde zcela jistě, je-li vařič s kartuší silně nakloněn.- Během provozu zabraňte vyvaření tekutiny z varné nádoby, jinak dojde k jejímu poškození nebo úplnému zničení i ke zničení vařiče.- Vařič nenechávejte během provozu bez dozoru.- Při provozu vařiče dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot - minimálně 0,5 m.- Na vařič nepokládejte hořlavé předměty.- Máte-li pochybnost o správné funkci výrobku, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce nebo servis. 3. Ukončení provozu - Zhášení hořáku se provede úplným zavřením knoflíku ventilu (otočením doprava na doraz).- Propichovací kartuši nikdy neoddělujte od vařiče dokud není úplně prázdná!- Tento úkon zásadně provádějte až po úplném vychladnutí vařiče.- Snímání vařiče z kartuše se nikdy nesmí provádět za provozu!!- Dbejte na čistotu kartuše i vařiče především v místě spojení. 4. Odpojení vařiče a výměna kartuše- Zavřete ventil spotřebiče a nechte ho vychladnout. Přesvědčte se, zda je kartuše prázdná (hořák již nejde zapálit a při zatřepání spotřebičem není zjištěn žádný pohyb tekutého obsahu kartuše). Úplně odšroubujte spodní část nádoby, vložte novou kartuši a úplně zašroubujte do horní části nádoby.-Pokud nebudete vařič hned používat, nevkládejte do vařiče novou kartuš. 5. Údržba- Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů a zkontrolovat zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu na trubce hořáku.- Údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech a dále při případech většího znečištění.- Výměna kartuše na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoliv zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. 6. Upozornění pro stavy nouze - Dojde-li k prošlehnutí plamene mimo činnou část hořáku, uzavřete okamžitě regulační ventil a mírně dotáhněte vařič na bombu.- Pokud se dále objevuje plamen, uhaste jej proudem vody, kterou obvykle máte připravenou k ohřevu.- Nepodaří-li se plamen uhasit, odhoďte, popř. odkopněte vařič i s kartuší na bezpečné místo.- Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k vařiči na menší vzdálenost než 20 m do doby, nežli dojde k vyhoření plynu.- Vařič poté nepoužívejte! 7. Důležitá upozornění Pozor: Při provozu tohoto spotřebiče dochází ke spotřebě vzduchu (kyslíku) a produkci oxidu uhličitého. Nezapalujte a nepoužívejte tento spotřebič v nevětraných prostorách, v místnostech, ve stanu či ve vozidle. Je životně nebezpečné používat vařič k vytápění uzavřeného prostoru - nenápadná otrava kysličníkem uhelnatým! Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u vařiče! Butan je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země. - Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu, nesvěřujte obsluhu dětem.- Přístupné části vařiče v blízkosti hořáku jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké! Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!- Při provozu je nutno vařič umístit do stabilní polohy, na nehořlavém povrchu a mít ho pod neustálým dohledem.- Z hlediska požární bezpečnosti musí být vařič umístěn nejméně 0,5 m od hořlavých materiálů!- Nepoužívejte vařič, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávně! Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu těsnosti vařiče, provádějte to ve venkovním prostředí a mimo dosah ostatních osob. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok.- Výměnu kartuše provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení a mimo dosah ostatních osob!- Nepoužívejte k ohřevu jedné nádoby dva a více vařičů vedle sebe.- Používejte jen přiměřeně velké a přiměřeně těžké nádoby.- Vařič nepoužívejte k jiným účelům, než k ohřevu poživatin a nápojů v nádobě.- Činné části vařiče - hořák, podpěry nádoby, popř. závětří - jsou během provozu a asi 10 min. poté žhavé, proto se jich v této době nedotýkejte!- Nikdy nepoužívejte vařič, který jeví známky poškození nebo má vadné či opotřebované těsnění.- Je zakázáno používat vařič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu. Nepoužívejte vařič při silném větru. - Nepoužívejte vařič v prostředí, kde se pracuje s éterickými, nátěrovými hmotami, lepidly apod.- S vařičem zacházejte opatrně, chraňte jej před pádem na zem a poškozením. Nepohybujte vařičem, pokud je v provozu!- Na vařiči neprovádějte žádné úpravy. 8. Rozebírání, čištění a skládání vařiče - Pro čištění trysky nepoužívejte jehly a špendlíky, neboť tryska se tím poškozuje a může dojít k zalomení špičky jehly v trysce a tím ke zničení vařiče. K pročištění často stačí podtlak vytvořený ústy nebo profouknutí. Také je možné použít velmi tenký drátek. 9. Skladování a přeprava - Vařič skladujte zásadně v suchém, neagresivním prostředí, při teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80%- Vařič přepravujte vždy oddělený od kartuše, kartuši skladujte na chladném a suchém místě.10. Tlaková nádoba s plynem - kartuše - Kartuše obsahuje zkapalněný, prudce hořlavý plyn propan-butan pod stálým tlakem. Respektujte pokyny uvedené přímo na kartuši. 11. Technické údaje a likvidace - Uvedení 1 litru vody do varu za cca 4 minuty- Maximální dovolené zatížení vařiče nádobou včetně obsahu: 2 kg- Po skončení životnosti vařič odevzdejte do výkupny sběrných surovin. Obal odevzdejte do recyklovaného odpadu- Kartuši neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně. Vyhazujte na bezpečném místě. 12. Záruční podmínky- Na výrobek je poskytnuta zákonná záruka 24 měsíců od data prodeje. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky poškozené násilím, nesprávnou manipulací nebo neodbornou opravou. 13. Běžné provozní opotřebení- Za běžné provozní opotřebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku např.: zabarvení horního nerezového dílu hořáku zabarvení částí v blízkosti hořáku Dodává: YATE spol. s r.o.Brněnská 371500 06 Hradec Králové e-mail: yate@yate.cz www.yate.czTel: 495 221 475

Copyright © 1999-2024 Trek Shop s.r.o., všechna práva vyhrazena. Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autora stránek zakázáno. Mapa stránek.